Благодійна організація

«Благодійний фонд»

«Майбутнє – дітям»»ЄДРПОУ 44547398
Адреса: Україна, Хустський район, с. Нижній Бистрий
Електронна адреса: uachildrenfund@gmail.com

Оферта


Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб та юридичних осіб приватного права (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Майбутнє – дітям», в особі Виконавчого директора фонду Любові Іванівни Ковач, що діє на підставі Статуту (надалі – Фонд), укласти договір щодо надання благодійної допомоги, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті https://maydit.com.ua про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://maydit.com.ua (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.
Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті Фонду, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків.
Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.
Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору
Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення Благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду тощо.
Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт
Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу uachildrenfund@gmail.com (або за посиланням на сайті)
Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов'язки Фонду
Фонд має право:
- отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
- використовувати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Фонд зобов'язаний:
- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійної допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://maydit.com.ua;
- використовувати отримані пожертви винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду.
5. Права Благодійника
Благодійник має право:
- здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням.
6. Місце проведення публічного збирання коштів
Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).
7. Строк збирання коштів
Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://maydit.com.ua.
8. Порядок використання Благодійної допомоги
Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду. Отримані Фондом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
9. Відповідальність Фонду
Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.
10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації
Фінансова звітність Фонду оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті https://maydit.com.ua в порядку і строки, передбачені Статутом Фонду. Інша інформація розкривається Фондом в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.
11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника
Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду https://maydit.com.ua та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому Фонд має право за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
Благодійник надає згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові) може бути використана (винятково за його додатковою згодою) Фондом в засобах масової інформації або на сайті Фонду https://maydit.com.ua
Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1
до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «Благодійний Фонд «Майбутнє – дітям»», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Майбутнє - дітям» (надалі – Фонд) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включно зі збиранням, накопиченням, зберіганням та використанням) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про захист персональних даних» інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.
Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних винятково з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.
Підписанням цієї згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Щоб повернутся на головну сторінку

нажміть сюдиІнформація

про діяльність


МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ
1.1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.2. Метою Фонду не може бути одержання і розподіл доходів серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб.
2.3. Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2.4. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:
2.4.1. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на розвиток освіти, охорону здоров’я, захист екології, охорону довкілля та захист тварин, запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомогу постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримку опіки і піклування, законне представництво та правову допомогу, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, розвиток культури та мистецтва, охорону культурної спадщини, науку і наукові дослідження, спорт і фізичну культуру, захист прав людини і громадянина та основоположних свобод, розвиток територіальних громад, розвиток міжнародної співпраці України, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України, сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.4.2. сприяння розвитку в сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні в інтересах суспільства та/або захисту законних інтересів бенефіціарів;
2.4.3. надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.
2.5. Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних завдань є:
2.5.1. популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;
2.5.2. надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;
2.5.3. сприяння здійсненню меценатської діяльності;
2.5.4. участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;
2.5.5. участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на розвиток освіти, охорону здоров’я, захист екології, охорону довкілля та захист тварин, запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомогу постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримку опіки і піклування, законне представництво та правову допомогу, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, розвиток культури та мистецтва, охорону культурної спадщини, науку і наукові дослідження, спорт і фізичну культуру, захист прав людини і громадянина та основоположних свобод, розвиток територіальних громад, розвиток міжнародної співпраці України, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України, сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.5.6. участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;
2.5.7. отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
2.5.8. проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;
2.5.9. встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Інформація про врядування Благодійного Фонду
Засновники:
Олег Іванович Ігнатенко,
Василь Васильович Липей,
Любов Іванівна Ковач